Lithuanian

Vėjo jėgainių įsirengimas

Vėjo elektrinės gali būti statomos ten, kur yra pakankamai didelis vėjo greitis ir mažas jo turbulentiškumas. Parenkant vėjo generatorių statybos vietą, būtina atsižvelgti į: žemės paviršiaus reljefą, kliūtis vėjui, vietovės šiurkštumą, įvertinti, kad vidutinis metinis vėjo greitis 10 m aukštyje būtų ≥ 3,5 m/s. Taip pat, vėjo elektrines galima įrengti tik tose teritorijose, kuriose ši veikla yra nedraudžiama.

Žemės sklype kaip nesudėtingas statinys gali būti statoma viena vėjo jėgainė. Ji turi būti statoma ne mažesniu kaip jos aukštis (įskaitant sparnų ilgį) atstumu iki sklypo ribos. Šis atstumas gali būti sumažintas, jei gautas gretimo sklypo savininko (naudotojo) sutikimas raštu. Vėjo jėgainės, kurių statybinės konstrukcijos yra iki 2,2 m aukščio, nelaikomos sudėtingais statiniais [1] ir joms netaikomos Statybos įstatymo statiniams nustatyti reikalavimai. Vėjo jėgainėms, aukštesnėms kaip 10 m (aukštis matuojamas įskaitant sparnų ilgį) ar turinčioms 2 ar daugiau generatorių, atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.

Vėjo generatoriaus  įrengimas

Vėjo generatoriaus bokšto aukštis ir sumontavimo vieta yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys bendrą sistemos veikimą. Sklandų vėjo srautą virš žemės paviršiaus dažnai pertraukia daugybė kliūčių, sukeliančių vėjo šlytį ir turbulenciją. Vėjo šlytis apibūdina oro srauto interferenciją tarp greitai judančio viršutinio oro srauto ir lėtai judančio oro srauto arti žemės paviršiaus. Dėl to mažėja vidutinis vėjo greitis priartėjus prie žemės paviršiaus. Turbulenciją sukelia vėjas, prasiskverbiantis per kliūtis tokias kaip medžiai ir pastatai.

Tiek vėjo šlytis, tiek turbulencija mažėja didėjant aukščiui ir jų poveikį galima sumažinti vėjo generatorių sumontuojant pakankamai aukštai. Rekomenduojami aukščio ir atstumų santykiai pateikti 1 paveikslėlyje. Vėjo greitis mažėja ir turbulencija didėja ten, kur yra kliūčių. Kliūtys pavėjui gali pakenkti vėjo generatoriaus sklandžiam darbui taip pat kaip ir prieš vėją esančios kliūtys, todėl labai svarbu, kad vėjo generatorius būtų įrengtas vietoje, esančioje kiek įmanoma toliau nuo sutrikusio vėjo srauto.

Mažesnių kaip 30 kW vėjo elektrinių įrengimas

Mažesnėms kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėms taikomi šie supaprastinti reikalavimai:

  1. Vėjo elektrinės žemės sklype turi būti įrengtos taip, kad trumpiausias atstumas iki sklypo ribos būtų didesnis už įrenginio ilgį, plotį arba aukštį pasirenkant didžiausią iš šių trijų matmenų. Šie įrenginiai įrengiami pagal atitinkamų įrenginių gamintojo įrengimo ir eksploatavimo taisykles. Joms netaikomi žemės paskirties atitikties reikalavimai, poveikio aplinkai vertinimo procedūra, nereikalingas leidimas statyti ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Gretimuose gyvenamosios paskirties sklypuose vėjo elektrinės skleidžiamo triukšmo lygis turi atitikti sveikatos apsaugos ministro nustatytus triukšmo ribinius dydžius;
  2. Teisės aktų nustatyta tvarka šie įrenginiai gali būti perkelti į kitą vietą. Tokiu atveju turi būti parengti dokumentai apie įrenginių efektyvumo ir ekologiškumo parametrų kaitos stebėseną ankstesnėje jų buvimo vietoje;
  3. Ant pastatų statomos ar į pastatus integruojamos iki 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės, neviršijančios teisės aktuose nustatyto triukšmo lygio, įrengiamos be statybą leidžiančio dokumento.

Vėjo elektrinių įrengimas negalimas:

  • kultūriniuose, gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose, valstybiniuose parkuose ir biosferos rezervatuose;
  • urbanizuotose ar urbanizuojamose užstatomose gyvenamosiose, sodininkų bendrijų, paslaugų, socialinės infrastruktūros, specializuotų kompleksų, teritorijose bei neužstatomose bendro naudojimo erdvių, želdynų, aikščių, vandenviečių (1-osios juostos), naudingų iškasenų teritorijose;
  • neurbanizuojamose miškų, vandenų, specializuotų ūkių, rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorijose;
  • teritorijose, kuriose vėjo elektrinių projektavimo ir statybos darbai draudžiami pagal Lietuvos kariuomenės vado 2016-02-15 įsakymą Nr. V-217.

Ištrauka iš 49 str. | Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas

Mažesnėms kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėms, kurių aukštis ne didesnis kaip 25 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško, įskaitant ir sparnuotės aukštį), taikomi šie supaprastinti reikalavimai:

vėjo elektrinės žemės sklype turi būti įrengtos taip, kad trumpiausias atstumas iki sklypo ribos būtų didesnis už įrenginio ilgį, plotį arba aukštį, pasirenkant didžiausią iš šių trijų matmenų. Jiems netaikomi žemės paskirties atitikties reikalavimai, planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros, nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, jeigu tai neprieštarauja Aplinkos apsaugos įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Statybos įstatymo, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams. Gretimuose žemės sklypuose vėjo elektrinės skleidžiama fizikinė tarša turi atitikti teisės aktuose nustatytus ribinius dydžius. Daugiau apie Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą galite sužinoti paspaudę mygtuką apačioje:


Nepaliekame nei vieno kliento be sprendimo!

Šias ir daug kitų prekių galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje. Neradote tinkamo sprendimo ar turite papildomų klausimų? Susisiekite!
Mums svarbi Jūsų nuomonė, palikite atsiliepimą.


Kontaktai fiziniams asmenims

8700 35 035 arba [email protected]

Kontaktai juridiniams asmenims

[email protected]